Tegoroczne Ogólne Zgromadzenie Związku 2017

Na początku wakacji w dniach 30.06 – 1.07 odbyło się w naszym Domu Spotkań i Formacji w Luborzycy kolejne doroczne sprawozdawcze Ogólne Zgromadzenie Związku. Z uwagi na niską frekwencję - częściowo usprawiedliwioną przez niektóre RK - obrady toczyły się w tzw. statutowym drugim terminie, przy którym quorum nie jest wymagane. Nie przeszkadzało to zebranym Delegatom toczyć ożywionych dyskusji nad sprawozdaniami za 1. rok kadencji nowego - już 7 osobowego – Zarządu.

Jednym z tematów była ciągle jeszcze niedostateczna wymiana informacji w ramach Związku, pomimo dostępnych nowoczesnych narzędzi jakim jest np. intranet kolpingowski. Większość Rodzin Kolpinga woli posługiwać się pocztą elektroniczną lub telefonem, a młodsi wykorzystują szybki lecz ulotny facebook. Postanowiono, by jesienią zainaugurować nową stronę Związku, która powinna ułatwić wszystkim zainteresowanym pozyskiwanie wiadomości o jego działaniach ogólnopolskich oraz umożliwić Rodzinom prezentowanie swych lokalnych wydarzeń.

Drugim istotnym tematem były sprawy finansowe, które dzięki realizowanym projektom stoją bardzo dobrze. Niestety w obszarze składek członkowskich nie jest zbyt optymistycznie. Większość Rodzin uiszcza je regularnie, lecz jest kilka, które zapomniały o tym obowiązku już od paru lat. Nie zwalnia to Związku z wpłacania wymaganych składek na rzecz Europejskiego i Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, które z roku na rok są sukcesywnie rewaloryzowane. W tym roku zobowiązania z tego tytułu przekroczyły dotychczasowy poziom wpływów od Rodzin. Dlatego, po wyczerpującej dyskusji Delegaci - na wniosek jednej z RK - podjęli uchwałę o podniesieniu kwoty przekazywanej do Związku do wysokości 2,00 zł od jednego członka RK. Uchwała ta będzie obowiązywać od 1.01.2018 roku. Prosimy zatem Zarządy Rodzin, a zwłaszcza skarbników, by przesyłane składki - do których należy dołączyć aktualną listę członków - uwzględniały tę zmianę.

Delegaci poruszyli też potrzebę kontaktów między Rodzinami, zwłaszcza działających w bliskim sąsiedztwie, a także spotkań integracyjnych dla członków Rodzin. Jedno już udało się zrealizować z końcem sierpnia br. w Krynicy Zdroju, gdzie zarówno w rekreacji jak i formacji wzięło udział 75 osób z 12 Rodzin Kolpinga.

Dla tych Delegatów, którzy nie byli obecni na OZZ  udostępniamy w załączeniu Raport 2017 z działalności Związku w ubiegłym okresie sprawozdawczym, który po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną został jednogłośnie przyjęty przez OZZ, a Zarząd otrzymał absolutorium.

Za Zarząd:
 
Krzysztof Wolski
Sekretarz Naczelny

DO POBRANIA RAPORT 2017

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)